Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Lemon Advies BV is een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van fiscaliteit, compliance en risicomanagement.

Lemon Advies BV is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerkingen die worden verricht voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u in vertrouwen aan ons heeft verstrekt. Lemon Advies BV houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de privacywetgeving zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Uw naam en contactgegevens zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Naast algemene persoonsgegevens, kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zeer gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden door een verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw BSN of foto.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Lemon Advies BV heeft persoonsgegevens van klanten nodig om de opdrachtovereenkomst te kunnen uitvoeren. We hebben de persoonsgegevens nodig voor:
• het opstellen van de overeenkomst;
• het onderhouden van contact met u als klant;
• het doen van betalingen of het innen van vorderingen;
• het behandelen van geschillen;
• administratief intern beheer;
• het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Lemon Advies BV verwerkt verschillende persoonsgegevens die wij van u als klant ontvangen. Wij verwerken onder andere de onderstaande gegevens:
• volledige naam;
• (vestigings)adres;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• KvK-nummer;
• BTW-nummer.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
Lemon Advies BV verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen
Voor onze administratie moeten we bepaalde persoonsgegevens bewaren. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Lemon Advies BV bewaart de financiële gegevens 7 jaar voor de belastingdienst. De vernietiging van de gegevens vindt op een zorgvuldige manier plaats.